Stavebné rozpočty - Ing. Petra Mihalovičová

Služby externého rozpočtára

Presný a kvalitne spracovaný stavebný rozpočet Vám ušetrí hlavne čas. Navyše kalkulácia stavby umožní získať predstavu o skutočnej cene stavebného diela. Potom je jednoduché plánovanie prác a tok finančných prostriedkov. Svoje služby ponúkam pre celé spektrum zainteresovaných, v rámci stavebného diela. Počnúc investorom, cez generálneho dodávateľa, až po subdodávateľov stavebných prác.

  1. ROZPOČET PRE INVESTOROV - spracujem súpis prác, vrátane dodávok potrebných na vyhotovenie stavebného diela. To všetko v prehľadnej štruktúre a členení na stavebné oddiely a cenníky. Na základe požiadavky vytendrujem materiály a práce, pre presnejšie určenie "nákladovej ceny" stavby. Na základe vypracovaného rozpočtu má potom investor lepšiu vyjednávaciu pozíciu so zhotoviteľom, pri dohadovaní ceny za dielo.
  2. ROZPOČET PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - pri dodaní potrebnej dokumentácie spracujem rozpočet pre určenie PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) potrebnej pre verejné obstarávanie. Tieto rozpočty využívajú najmä štátne inštitúcie, samosprávy, ale aj investori pre prieskum trhu pred realizáciou stavebného diela. 
  3. ROZPOČET PRE ZHOTOVITEĽA - pre generálneho dodávateľa stavebného diela vyhotovím súťažný rozpočet, na základe ktorého dokáže konkurovať vo verejnom obstarávaní pre zákazky financované verejnými zdrojmi. Ďalšou častou voľbou je zhotovenie rozpočtu pre potreby lepšej východiskovej pozície pri jednaní o cene s developermi.   
  4. ROZPOČET PRE SUBDODÁVATEĽOV - na základe dodania potrebnej dokumentácie spracujem čiastkové rozpočty na jednotlivé profesie. Tieto stavebné rozpočty využívajú najmä subdodávatelia stavebných diel, ktorí nevedia s akou cenou majú osloviť zhotoviteľa - generálneho dodávateľa stavby. Rovnako čiastkový rozpočet je pomôckou pre subdodávateľov, ktorých osloví priamo zhotoviteľ - generálny dodávateľ. Aby sa subdodávateľ vyhol príliš vysokej, alebo príliš nízkej cenovej ponuke, môže využiť práve takto spracovaný, čiastkový rozpočet.
  5. INÉ SLUŽBY - Vypracovanie položkových stavebných rozpočtov, spracovanie ponukového rozpočtu, slepé rozpočty, stavebné rozpočty so zapracovaním nákladov, rozpočty pre EÚ, ŠFRB - všetko po dohode a na základe vopred dohodnutých podmienok.
  6. KONZULTÁCIE - Informácie, ktoré sa týkajú aktuálnych cenníkov prác a materiálov, prípadne aktuálnych trhových cien poskytujem vo forme konzultácií. Tiež poradenstvo a kontroling rozpočtov spracovaných iným rozpočtárom. Cena konzultácie je
    40,00 Eur/hod.

FIRMY

- ponukové rozpočty
- súťažné rozpočty
- kontrolné rozpočty

SAMOSPRÁVY

- rozpočty pre verejné obstarávanie
- kontrolné rozpočty
- rozpočty pre dotácie

ŽIVNOSTNÍCI

- ponukové rozpočty
- čiastkové rozpočty
- súpisy prác a fakturácia

INFO

Spolupracujem s viacerými stavebnými spoločnosťami, ako externý rozpočtár. Košice sú mestom, kde pôsobím, ale spolupráca mi ide aj na diaľku, dôkazom sú klienti z Bratislavy.                   

KONTAKT

Email: petra@rozpocty-pm.sk
Telefón: +421 917 345 150 

Váš externý rozpočtár
Košice | Prešov | Bratislava
Banská Bystrica | Nitra a iné

Make a free website with Mobirise